Kiltajärjestys

Fyysikkokillan kiltajärjestys on hyväksytty killan kokouksessa 12.9.2022.

Fyysikkokilta ry:n säännöt

1 § Yleistä

Nimi ja kotipaikka

Fyysikkokilta, ruotsiksi Fysikergillet, englanniksi Guild of Physics, on yhdistys, jonka kotipaikka on Espoo. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä killaksi.

Tarkoitus

Killan tarkoituksena on

 • yhdistää Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan ja matematiikan opiskelijoita;
 • toimia jäsentensä yhdyssiteenä sekä ajaa heidän yleisiä ja yhteisiä, erityisesti opintoihin ja opiskelijaelämään liittyviä etujaan, niin Aalto-yliopiston piirissä kuin ammatillisissa ja muuten opiskeluun liittyvissä yhteisöissä ja säätiöissä;
 • herättää ja ylläpitää harrastuneisuutta ammatillisiin, tieteellisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin; sekä
 • pitää yllä tervettä teekkarihenkeä.
Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta voi

 • järjestää kokouksia, seminaareja, opinto- ja keskustelutilaisuuksia, tutustumiskäyntejä, liikunta- ja kulttuuritapahtumia, kampanjoita, saunailtoja, juhlia ja muita vastaavia tapahtumia;
 • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja;
 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa;
 • osallistua ja vaikuttaa Aalto-yliopiston ja sen ylioppilaskunnan elimissä;
 • pitää yhteyttä ja toimia yhteistyössä Aalto-yliopiston, sen ylioppilaskunnan, alan ammatillisten järjestöjen, alumnijärjestöjen, muiden opiskelijajärjestöjen ja sidosryhmien kanssa;
 • tarjota opintoihin ja opiskelijaelämään liittyviä palveluita ja materiaalia sekä jäsenilleen että muille opiskelijoille;
 • opastaa ja avustaa jäseniään, erityisesti uusia opiskelijoita, heidän perehtyessään Aalto-yliopistoon, opintoihin ja opiskelijaelämään; sekä
 • pyrkiä saavuttamaan tarkoituksensa muita samantapaisia toimintamuotoja harjoittamalla.

Osa tapahtumista voidaan järjestää pienryhmille, esimerkiksi opiskelutilanteen, sukupuolen tai iän perusteella.

Killan ilmoitustaulu

Killan ilmoitustaulun sijainnista päättää killan kokous.

2 § Hallitus ja talous

Raati

Killalla on kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus eli raati, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kuusi ja enintään 11 muuta jäsentä eli raatilaista.

Raadin puheenjohtajan tulee olla valintahetkellä killan varsinainen jäsen.

Tilit

Killan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudeksi valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä 1. ja 2. varatoiminnantarkastaja.

Nimenkirjoitus

Killan nimen kirjoittaa raadin puheenjohtaja yksin tai kaksi täysivaltaista raatilaista yhdessä. Raati voi lisäksi antaa kiltalaisille ja killan toimihenkilöille henkilökohtaisen oikeuden kirjoittaa killan nimi joko yksin tai yhdessä toisen kanssa.

3 § Jäsenet

Kiltalaiset

Killan jäseniä, kiltalaisia, ovat varsinaiset, ortogonaali-, kannatus- ja kunniajäsenet. Kiltalaiset käyttävät päätösvaltaansa killan kokouksissa.

Jäsenkelpoisuus

Jäsenten tulee olla luonnollisia henkilöitä, poislukien kannatusjäsenet, joiksi voidaan hyväksyä oikeushenkilöitä. Varsinaisten jäsenten tulee olla AYY:n jäseniä, ortogonaalijäsenten kiinnostuneita killan toiminnasta sekä kannatusjäsenten halukkaita tukemaan kiltaa. Kunniajäsenen tulee olla killan toiminnassa erityisesti ansioitunut tai muuten merkittävästi edistänyt killan pyrkimyksiä. Varsinaista jäsentä ei voida hyväksyä kunniajäseneksi.

Jäseneksi hyväksyminen

Kiltalaiseksi hyväksymisestä päättää raati, poislukien kunniajäseneksi hyväksyminen, josta päättää killan kokous viiden kuudesosan enemmistöllä annetuista äänistä.

Jäsentiedot

Kiltalaiset ovat velvollisia ilmoittamaan viipymättä raadille killan tarvitsemien tietojensa muuttumisesta. Tarvittavia tietoja ovat täydellinen nimi, kotikunta, sähköpostiosoite sekä jäsenyys AYY:ssä.

Jäsenmaksut

Kiltalaisten on maksettava jäsenmaksu kerran Aalto-yliopiston lukuvuodessa. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksuja. Kiltalainen voidaan katsoa eronneeksi, jos hän on laiminlyönyt erääntyneen jäsenmaksunsa kahden kuukauden ajan. Jäsenmaksuista päättää killan kokous kaikkien jäsenryhmien osalta erikseen.

4 § Erottaminen, varoitus ja osallistumiskielto

Erottaminen

Raati voi erottaa kiltalaisen mikäli hän

 • ei täytä jäsenyysehtoja,
 • on toiminut killan tarkoituksen, tavoitteiden tai päätösten vastaisesti,
 • on käyttäytynyt killan piirissä häiritsevästi tai sopimattomasti taikka
 • aiheuttanut toiminnallaan haittaa tai vahinkoa killalle, killan maineelle tai muille kiltalaisille.
Varoitus ja osallistumiskielto

Edellä mainituista rikkeistä raati voi antaa kiltalaiselle myös varoituksen tai enintään puolen vuoden mittaisen kiellon osallistua killan toimintaan. Osallistumiskielto voi koskea kaikkea muuta toimintaa paitsi killan kokouksia, ja se astuu voimaan välittömästi.

Sisäinen muutoksenhaku

Erottaminen, varoitus ja osallistumiskielto voidaan saattaa killan kokouksen ratkaistavaksi rangaistuksen kohteena olevan ja viiden muun äänioikeutetun kiltalaisen yhteisestä vaatimuksesta. Vaatimus on esitettävä kirjallisesti neljän viikon kuluessa siitä, kun raati on julkistanut päätöksensä. Vaatimusta ei voi esittää, mikäli rangaistava ei ole jäsenkelpoinen tai on laiminlyönyt jäsenmaksunsa.

Tasaäänet

Jos erottamisesta, eronneeksi katsomisesta, varoituksesta tai osallistumiskiellosta äänestettäessä menevät annetut äänet tasan, päätökseksi tulee lievempi vaihtoehto.

5 § Killan kokoukset

Koollekutsuminen

Killan kokouksen kutsuu koolle killan raati ilmoittamalla siitä killan ilmoitustaululla vähintään viikkoa ennen kokousta. Kokousten koollekutsumisesta tulee ilmoittaa myös sähköpostitse sekä killan www-sivuilla.

Vuosi- ja vaalikokous

Killan vuosikokous pidetään aikaisintaan tammikuun ja viimeistään maaliskuun 15. päivänä.
Vaalikokous pidetään aikaisintaan lokakuun ja viimeistään joulukuun 15. päivänä.

Käsiteltävät asiat

Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päätetään vuosikokouksessa, raadin ja toiminnantarkastajien valinnasta vaalikokouksessa.

Vuosikokouksessa käsitellään ainakin

 • tilinpäätöksen, vuosikertomuksen, toiminnantarkastuskertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely;
 • tilinpäätöksen vahvistaminen;
 • vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille;
 • toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle; sekä
 • jäsenmaksujen suuruus ja eräpäivä.

Vaalikokouksessa käsitellään ainakin

 • raatilaisten tehtävänjako pääpiirteittäin, vähintään niin että talous- ja sihteeriasiat tulevat katettua;
 • raatilaisten valinta tehtävittäin;
 • toiminnantarkastajien sekä 1. ja 2. varatoiminnantarkastajan valinta.
Ääni-, puhe- ja läsnäolo-oikeus

Äänioikeus killan kokouksissa on vain varsinaisilla jäsenillä.
Puhe- ja läsnäolo-oikeus on kaikilla killan jäsenillä.
Killan kokous voi myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden myös muille kuin killan jäsenille.

Aloiteoikeus

Vähintään kymmenesosalla (1/10) tai vähintään kymmenellä äänioikeutetulla kiltalaisella on oikeus saada vaatimansa asia killan kokouksessa käsiteltäväksi.

Käsittelyajat

Milloin kiltalaisilla on oikeus saada vaatimansa asia killan kokouksessa käsiteltäväksi, se tulee käsitellä kokouksessa viipymättä, viimeistään neljän viikon kuluttua kirjallisen vaatimuksen jättämisestä.

Lykkääminen

Viiden äänioikeutetun läsnäolijan vaatimuksesta lykätään sellainen asia, josta ei ollut mainintaa kokouskutsussa, seuraavaan kokoukseen, kuitenkin vähintään viikon päähän.

Kiltajärjestys

Killan toiminnassa noudatetaan kiltajärjestystä, joka sisältää killan säännöt ja ohjesäännöt. Näitä voidaan muuttaa vain mikäli kokouskutsussa on mainittu niiden muuttamisesta.

Sääntöjen muuttaminen ja killan purkaminen

Sääntöjen muuttamista ja killan purkamista koskevissa asioissa vaaditaan päätöksen syntymiseksi, että esitys on hyväksytty ¾ enemmistöllä, muuttumattomana kahdessa peräkkäisessä killan kokouksessa, siten että kokousten väli on sääntöasiassa vähintään kaksi ja purkamisasiassa vähintään neljä viikkoa, mutta enintään kolme kuukautta.

Killan purkautuminen

Killan purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi siirtyvät sen varat Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) käytettäväksi killan tarkoituksen mukaisesti, tai sen ollessa mahdotonta ylioppilaskunnan toiminnan tukemiseen.