Virkojen kuvaukset

Killan asioita hoitaa raati puheenjohtajansa johdolla. Kukin raatilainen on vastuussa omasta jaoksestaan niin toimihenkilöiden johtajana kuin taloudellisesti. Oman jaoksensa lisäksi raadin jäsenet hoitavat yhdessä koko killan asioita mm. valmistelemalla kokouksia, järjestämällä yhdessä tapahtumia ja edustamalla kiltaa. Raadissa työskentely onkin sekä yksilö- että ryhmätyötä.

Raadissa työskentely on vastuullisempaa ja vie enemmän aikaa kuin toimihenkilöhommat. Raati kokoustaa pääsääntöisesti joka viikko, ja kaikkiin raativirkoihin kuuluu säännöllistä työskentelyä vapaa-ajalla.

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja on kaikkien raatilaisten, toimihenkilöiden ja kiltalaisten isä sekä äiti, joka huolehtii siitä että kaikilla olisi mahdollisimman ihanaa killan parissa. Käytännössä tämä hoituu siten, että puheenjohtaja kannustaa ja koordinoi raatilaisiaan, jotka puolestaan tekevät käytännön tehtävät toimihenkilöidensä kanssa.

Käytännössä kuitenkin jotkin käytännön asiat ovat puheenjohtajan vastuulla: Hallintoasiat, esityslistat, kokousten johtaminen, SCI-yhteistyö ym.

Enimmäkseen puheenjohtajan pitää olla jatkuvasti tietoinen oman raatinsa ja killan liikkeistä: Koska tapahtuu, missä tapahtuu, kuka vastaa mistäkin ja tekee mitäkin. Puheenjohtaja on se viimeinen lukko, joka varmistaa, että rantasaunan avaimet haetaan ennen kello neljää, että siihen raatilistalle tulleeseen mailiin vastataan ja että kiltahuoneella on siistiä. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse, mutta kaiken pitää tapahtua.

Puheenjohtaja siis ryhmäyttää raatia, huolehtii siitä, että ihmiset tulevat toimeen keskenään ja tekee siinä sivussa yhteisiä hommia niin kuin muutkin raatilaiset. Jos kukaan muu ei hoida, niin puheenjohtaja hoitaa. Puheenjohtaja edustaa raatia niin killan ulkopuoleisille tahoille kuin killan jäsenistöllekin.

Puheenjohtajan pitää myös osata tehdä päätöksiä. Vuoden aikana tulee eteen monia ongelmia, joihin ei ole olemassa valmista ratkaisua. Puheenjohtajan pitääkin monesti pohtia oikeudenmukaista ratkaisua yllättäviin ja vaikeisiinkin asioihin. Näitäkään päätöksiä ei kuitenkaan yleensä tarvitse tehdä yksin, vaan kaikkea voi pohtia esimerkiksi raadin kesken.

Tukena tässä kaikessa ovat ikivanhat ja ikuiset entiset puheenjohtajat sekä ylioppilaskunnassa toimiva erityisasemayhdistysten puheenjohtajien toimikunta Neuvosto, joka toimii tärkeänä vertaistukena ja ideariihenä oman killan asioita hoidellessa.

Rahastonhoitaja

Killan rahastonhoitajan vastuulla ovat tehtävän nimen mukaisesti killan rahat ja rahaliikenne. Rahastonhoitaja lähettääkin viikoittain laskuja kiltalaisille ja yhteistyötahoille sekä vastaavasti maksaa killan toiminnasta aiheutuvia laskuja. Rahastonhoitaja ylläpitää killan kirjanpitoa, jotta killan rahatilanne on kaikkien tietoa tarvitsevien käytettävissä. Vuoden alussa rahastonhoitaja tekee yhdessä muun raadin kanssa killan talousarvion vuosikokouksessa hyväksyttäväksi. Yksin ei tarvitse vaikeita päätöksiä tehdä, sillä rahankäyttöpäätökset tehdään yhdessä muun raadin kanssa.

Rahastonhoitajan on oltava jatkuvasti selvillä killan taloustilanteesta ja katsottava muiden raatilaisten perään, jotta talousarviossa hyväksytyissä raameissa pysytään. Vuoden päätteeksi rahastonhoitaja laatii tilinpäätöksen.

Sihteeri

Sihteerin varsinainen tehtävä on kirjoittaa pöytäkirjat niin raadin kuin killankin kokouksista. Lisäksi sihteerin tehtäviin kuuluu postien hakeminen ja killan jäsenrekisterin ylläpitäminen. Sihteeri kuuluu AYY:n viestintätoimikuntaan muiden kiltojen sihteerien, tiedottajien, kiltalehtien päätoimittajien ja muiden näitä vastaavien virkojen edustajien kanssa.

Viestintävastaava

Viestintävastaava kokoaa ja lähettää killan jokaviikkoisen tiedotteen ja vastaa killan sähköisten palveluiden ylläpidosta ja kehittämisestä. Lisäksi hän johtaa suurta ja monimuotoista infojaosta, johon kuuluu graafikoita, valokuvaajia, bränditoimihenkilöitä, kiltalehden toimittaja ja killan Tech Support -tiimissä toimivia devaajia. Lisäksi hän on viime kädessä vastuussa killan visuaalisen ilmeen kehittämisestä ja somenäkyvyydestä.

Laaja ja monipuolinen tehtäväkenttä tarjoaa viestintävastaavalle mahdollisuuden päättää itse, minkä osa-alueen toimintaa hän haluaa erityisesti lähteä kehittämään vuoden aikana. Tehtävän rutiininomainen puurtaminen koostuu lähinnä viikkotiedotteen tekemisestä, nettisivujen päivittämisestä ja sekalaisista raatinakeista ja edustamisesta,  joten projektimuotoiset kehittämishankkeet korostuvat viestintävastaavan ajankäytössä.

Delegointitaito, itsenäisyys ja oma-aloitteisuus, killan toimijoiden hyvä tunteminen, halu uudistaa ja kyky kommunikoida – yhtä lailla sisäisesti muun raadin ja jaoksen toimihenkilöiden suuntaan kuin ulospäin kaikille killan jäsenille – ovat viestintävastaavan hyveitä. Samoin kiinnostus nettisivuja yms. teknologioita kohtaa on hyväksi. Viestintävastaava voi hoitaa kaikki tehtävänsä läppäriltään milloin hänelle parhaiten sopii ja itse valita, mitä asioita lähtee uudistamaan vuoden aikana. Tämä tekee tehtävästä yhden chilleimmistä ja toisaalta eniten itsensä näköiseksi kustomoitavissa olevista raativiroista.

Yrityssuhdevastaava

Yrityssuhdevastaavan vastuulla on nimensä mukaisesti killan yrityssuhteet sekä niiden vaaliminen. Käytännössä tämä tarkoittaa yritysvierailuiden järjestämistä sekä varainhankintaa sponsorirahojen muodossa.

Yrityssuhdevastaavan tehtäviin kuuluu sponsorisuhteiden kehittämisen lisäksi ylläpitää killan excursiokalenteria ja pyrkiä pitämään se monipuolisena. Excujen lisäksi yrityssuhdevastaava hoitaa myös muiden uratapahtumien järjestelyt ja lähettää uratiedotteita FK ura -sähköpostilistalle.

Uraorientoituneelle opiskelijalle yrityssuhdevastaavan tehtävä tarjoaa hyvän kanavan luoda tärkeitä suhteita yritysten rekrytointipuolen johtoportaaseen sekä oivalliset mahdollisuudet harjoittaa omia myynti- ja neuvottelutaitojaan.

Opintovastaava

Opintovastaava edustaa killan opiskelijoita yliopiston hallinnollisissa elimissä sekä koordinoi opiskelijatutorien ja opintojaoksen toimintaa. Opintojaos on varsin pieni ja sen ainut toimikunta on abitoimikunta, joka markkinoi TFM-opintolinjaa lukiolaisille. Muut jaoksen jäsenet ovat opintoadjutantti, joka avustaa opintovastaavaa sekä edellisen vuoden opintovastaava, joka hoitaa fuksien opiskelijatutorointia kevään loppuun.

Suuri osa opintovastaavan virkaa on osallistua yliopiston hallinnollisiin kokouksiin, lähinnä perustieteiden korkeakoulun alla, ja tuoda siellä esiin opiskelijoiden yleisiä mielipiteitä ja toiveita. Opiskelijoilla ja yliopiston henkilökunnalla on usein varsin erilainen näkökulma opintoasioihin, joten molemmille osapuolille on arvokasta, kun opiskelijat ovat mukana keskustelussa. TFM-linjan omilla laitoksilla on aitoa halua kehittää opetustaan ja opiskelijoiden mielipiteitä kyllä kuunnellaan ja arvostetaan. Kokouksissa saa myös kuulla kaikenlaisista mielenkiintoisista projekteista, joita yliopisto puuhailee, sekä nähdä millaista elämä on korkeakoulun norsunluutorneissa.

Koska tehtävänä on edustaa muita opiskelijoita, täytyy opintovastaavan olla tiiviisti yhteyksissä kiltalaisten kanssa. Killan jäsenistöstä löytyy laaja kirjo erilaisia ihmisiä ja mielipiteitä löytyy usein laidasta toiseen, mutta lopulta täytyisi muodostaa jonkinlainen yhtenäinen kanta siitä, mitä kilta haluaa viestiä yliopistolle. Ongelmaa helpottaa osaltaan killan kaikille avoimet opintokokoukset, joissa keskustelun kautta voidaan muodostaa yhtenäistä opintopolitiikkaa. Lisäksi kommunikointia täytyy muistaa suorittaa myös toiseen suuntaan, sillä yliopiston korkeamman tason toiminta näkyy aika huonosti tavallisille opiskelijoille.

Rooli on varsin poliittinen, sillä ongelmiin ei usein löydy helppoja ratkaisuja ja eri osapuolet saattavat haluta vastakkaisia asioita. Tästä johtuen opintovastaavalta on hyvä löytyä neuvottelutaitoja, pelisilmää keskusteluissa sekä valmiutta tyytyä kompromisseihin. Myös selkeä käsitys omasta kannastaan sekä kyky artikuloida se vakuuttavasti kokouksissa auttaa saavuttamaan omat tavoitteensa.

Kv-vastaava

Killan kv-vastaava vastaa killan kansainvälisyysasioista, järjestää excursioita Otaniemen ulkopuolelle ja pitää yhteyttä muihin fysiikan alan järjestöihin. Kv-vastaava huolehtii, että killan ulkomaalaiset opiskelijat saavat tietoa killan tapahtumista ja tuntevat olonsa tervetulleiksi killan toimintaan. Lisäksi kv-vastaava rekrytoi keväälle ja syksylle kv-ISOja, joiden kanssa hän auttaa kv-opiskelijoita myös käytännön asioiden kanssa näiden saapuessa Suomeen. Fuksikapteenin tapaan, kv-vastaava jatkaa toimintaansa raativiran päätyttyä killan toimihenkilönä tukien uutta kv-vastaavaa ja jatkaen toimikuntatyötään.

Kv-vastaava kuuluu vikansa puolesta AYY:n Teekkarijaoston alaisuudessa olevaan kansainvälisyystoimikuntaan eli KvTMK:hon, joka järjestää kansainvälishenkisiä teekkarikulttuuritapahtumia koko Aallolle. Kv-vastaava tekee myös tiivistä yhteistyötä muoden SCI:n kv-vastaavien kanssa opiskelijoiden vastaanottoon liittyen.

Otaniemen ulkopuolisista excursioista suurin on puolipitkä joko kotimaahan tai ulkomaille. Myös FyiskerFestien bussien hankinta ja yhteyshenkilönä toimiminen kuuluvat kv-vastaavalle.

Kv-vastaava ja yrityssuhdevastaava vetävät yhdessä ulkojaosta, johon kuuluu muutama toimari; excumestari, kääntäjät, väistyvä kv-vastaava, ammattijärjestövastaava, alumniyhdyshenkilöt, parittomina vuosina Fyysikkospeksin tuottajat ja parillisina vuosina spexmästaren, joka tuo ruotsalaisten fyysikoiden speksin Suomeen.

IE

Isäntä ja emäntä eli tuttavallisemmin IE ovat päävastuussa Fyysikkokillan tapahtumien järjestämisestä. Nämä kaksi ässää pääsevät olemaan varsinaisia moniosaajia vuoden aikana, sillä IE:n hommana ei todellakaan ole pelkkää ruuanlaittoa, vaan myös tapahtumien suunnittelua aikatauluja ja budjettia myöten, koristelua, roudausta, kommunikointia moneen eri suuntaan, varastojen hoitoa, toimikunnan vetämistä ja paljon paljon muuta.

Ei ole olemassa mitään valmista työnjakoa, jota IE:n pitäisi noudattaa, vaan tehtävien jakaminen on hyvin vapaasti valittavissa sen mukaan, mitkä omat vahvuudet ovat. Tehtäväkenttä on todellakin niin monipuolinen, että omaa luovuutta kannattaa käyttää työnjaon lisäksi myös tapahtumatarjonnan ja muiden asioiden suunnittelussa.

IE vetää hupimestarin kanssa sisäjaosta, johon kuuluvat lukkaristo kuoripoikineen, Hyvän Olon Toimikunnan eli HOTtiksen hupikisällit, fuusiovastaavat, Maltain ritarikunnan suurmestari, kiltistoimikunta, DJ:t, liikuntavastaava, kulttuurivastaava, ManManMan ja tietenkin IE:n oma Sisätoimikunta eli Sisis.

Sisis eli IE:n iskuryhmä muodostuu 10-15 hovimestarista ja toimii raadin kanssa IE:n oikeana kätenä. Hovimestarit ovat kiltamme kovimpia luita, jotka oppivat IE:n kanssa yhdessä läpi vuoden tapahtumien järjestämisestä Fyysikkokillassa. Sisis pidetään tiiviinä ja lämpimänä ryhmänä, johon on helppo lähteä mukaan ja jossa on hauskaa tehdä töitä tapahtumien eteen. Sisiksen kanssa virkistäydytään muutaman kerran vuodessa ja tätä tehdään välillä myös muiden kiltojen vastaavien toimijoiden kanssa.

IE toimii myös AYY:n alaisessa Isännistössä ja Emännistössä, johon kuuluu muiden kiltojen ja ainejärjestöjen IE:t ja joiden kanssa järjestetään vuoden aikana isompia tapahtumia kuten Polin Appro, Otasuunnistusten jatkot sekä Talvipäivän jatkot. Tämän samanhenkisen porukan kesken on yleensä helppoa ja hauskaa hengata, järjestää tapahtumia ja saada vertaistukea työhönsä. AYY:n IE:tä johtaa Teekkarijaoston IE-tirehtööri.

IE:ssä toimiminen on työlästä, mutta myös mielettömän palkitsevaa. Nakin monipuolisuuden ansiosta voi vuoden aikana myös oppia todella paljon. IE-vuoden jälkeen tietää paljon enemmän tapahtumien suunnittelusta, ruokien mitoituksesta, budjetista, toimikunnan vetämisestä, aikataulujen tekemisestä ja ties mistä tuhansista muista asioista. Uusia tuttavuuksia ja unohtumattomia hetkiä on myös luvassa mielin määrin.

Hupimestari

Hupimestari vastaa johtamansa HOTtiksen (Hyvän Olon Toimikunta) kanssa monesta kivasta asiasta killassa. Toimikunnan johtajana hupimestari pääsee käyttämään ja kehittämään taitojaan ryhmänjohtajana ja vastuun jakajana. Kaikkien toimareiden sitouttaminen tiiviiksi iloiseksi joukoksi vaatii varmasti paljon kivaa puuhailua toimikunnan kesken vapaa-ajallakin. Hottikseen kuuluu hupikisällien lisäksi myös liikunta- ja kulttuurivastaavat, joten hupimestari koordinoi myös killan kulttuuri- ja urheilutarjontaa.

Hupimestarin ja HOTtiksen toimenkuvaan kuuluu kiltiksen viihtyisyyden kehittäminen ja siitä huolehtiminen. Nämä iloiset veikot järjestävät kiltahuoneella säännöllisesti iltaohjelmaa, johon kiltalaisten on helppo ja mukava osallistua ja jonka jälkeen seuraavan aamun herätys on raikas ja energinen.

HOTtis huolehtii myös kiltalaisten viemisestä kulttuurin äärelle ja, mikä vielä parempi, kulttuurin tuomisesta kiltalaisten lähelle hyväksi katsomallaan tavalla.

Killan perinteisiin tapahtumiin HOTtis luo uutta hauskuutta järjestämällä ohjelmaa ja kisoja sitsien tauoilla, silliksen lomassa sekä saunailloissa.

Osan kehittämistään hauskoista ideoista HOTtislaiset hyödyntävät omaksi ja muiden toimihenkilöiden iloksi, kun raati virkistää killan toimihenkilöitä HOTtiksen keksimällä entistä paremmilla ja riemukkaammilla tavoilla.

Kaiken kaikkiaan hupimestarin virka vaatii spontaaniutta, uusia ideoita sekä kykyä saada muutkin innostumaan ja ideoimaan. Toimikunnan ryhmäyttäminen vaatii hieman näkemystä ryhmän kasvusta ja toiminnasta.

Hupimestari pääsee toimimaan ilon ja hyvän mielen lähettiläänä killassa ja järjestämään paljon uutta kivaa, jota ei ilman häntä tapahtuisi. Raativirkansa puolesta hupimestari on mukana myös Hyvinvointitoimikunnassa eli HvTMK:ssa, joka lähinnä virkistäytyy yhdessä ja auttelee mahdollisesti myös AYY:n ja Teekkarijaoston tapahtumissa.

Fuksikapteeni

Fuksikapteenin vastuulla on killan fuksien kasvattaminen kunnon teekkareiksi. Hommia riittää puolentoista vuoden ajalle, sillä vielä raativuotensa jälkeisen kevään fuksikapteeni jatkaa työtään killan toimihenkilönä FuksiGabrielina ja saattaa fuksinsa kohti (mahdollisena) Wappuna häämöttävää teekkariutta. Päätehtäviä ovat fuksitapahtumien järjestäminen, fuksien tiedottaminen ja huolehtiminen sekä orientaation suunnitteleminen yhdessä korkeakoulun kanssa.

Fuksikapteenin oikeana kätenä toimii ISOvastaava, joka huolehtii killan ISOhenkilöiden rekrytoinnista, koulutuksesta sekä toiminnasta. ISOvastaava ja ISOt ovat fuksikapteenin tärkein apu fuksien vastaanottamisessa ja tutustuttamisessa yliopisto-opiskeluun, Otaniemeen ja teekkarikulttuuriin.

Fuksikapteeni on myös AYY:n Teekkarijaoston Fuksitoimikunnan jäsen. Fuksitoimikunta organisoi fuksikasvatusta Otaniemessä ja toimii monessa asiassa tärkeänä linkkinä opiskelijoiden ja korkeakoulujen sekä ylioppilaskunnan välillä. Lisäksi sen vastuisiin kuuluu Wapun järjestäminen, mikäli Fuksitoimikuntaa johtava fuksimajuri sellaisen haluaa järjestää.

Tehtävä vaatii paljon aikaa ja motivaatiota, mutta palkintona on pääsy mahdollistamaan uuden teekkarisukupolven syntyminen, välitön palaute sekä syvällinen tutustuminen paitsi teekkarikulttuuriin myös korkeakoulun toimintaan.