Yhdenvertaisuussuunnitelma

1. Yleistä

Yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus on edistää yhdenvertaisuuden toteutumista killassa. Suunnitelma kattaa yhdenvertaisuuden eri osa-alueita, esimerkiksi ihmisten erilaisten taustojen huomioimiseen liittyviä kysymyksiä. Suunnitelma antaa konkreettisia ohjeita erityisesti inklusiivisuuteen tapahtumia järjestäessä, mutta myös jokapäiväiseen yhteisössä toimimiseen. 

2. Turvallisemman tilan periaatteet

Turvallisemmalla tilalla tarkoitetaan tilaa, jossa kaikki omalla toiminnallaan pyrkivät rakentamaan yhdenvertaista, avointa sekä kunnioittavaa ilmapiiriä ja keskustelua. Killan tapahtumissa noudatetaan AYY:n turvallisemman tilan periaatteita. 

3. Yleinen keskusteluilmapiiri

On tärkeää, että killan piirissä, kuten tapahtumissa tai Kiltahuoneella, pyritään ilmapiiriin, jossa kaikki kokevat olonsa tervetulleiksi ja yhdenvertaisiksi. Tähän kuuluu se, että kynnys huomauttaa toisten epäasiallisesta kielenkäytöstä tai käytöksestä on matala – ja vastaavasti toisten huomautuksia ja toiveita kunnioitetaan. Tiettyjä ihmisryhmiä halventavien, tai muuten loukkaavana koettujen termien käyttäminen ei ole sopivaa.

4. Monikielisyys

Fyysikkokiltaan kuuluu vaihto-opiskelijoiden, ulkomaalaisten maisteriopiskelijoiden ja englanninkielisen Quantum Technology -linjan johdosta henkilöitä, jotka eivät puhu lainkaan suomea. Killan toimintaan tulee täten pystyä osallistumaan, vaikka ei puhuisi suomea. Kaikessa killan toiminnassa ei kuitenkaan ole mahdollista tarjota englanniksi samaa kokemusta kuin suomeksi – esimerkiksi killan kokoukset ovat pääosin suomenkielisiä. 

4.1. Viestintä

Killan viestintä, kuten tapahtumaviestintä, tulee lähtökohtaisesti toteuttaa sekä suomeksi että englanniksi. Englanninkielisten tapahtumien tapauksessa tiedotus voidaan toteuttaa ainoastaan englanniksi. Tapahtumatiedotteissa pitää tulla ilmi, millä tavoin kyseiseen tapahtumaan voi osallistua englanniksi, esimerkiksi “tapahtuma on täysin englanninkielinen”, “sitsien aasinsillat ovat pääosin suomeksi, mutta ohjelma on myös englanniksi” tai “tapahtuma on pääosin suomenkielinen”. 

4.2. Viestintä tapahtumissa

Suomenkielisten tapahtumien lisäksi killassa pyritään järjestämään myös tapahtumia, joihin voi mielekkäästi osallistua kokonaan englanniksi. Tällaisia ovat täysin englanninkieliset tapahtumat, ja toisaalta myös tapahtumat, joissa ei ole ohjattua ohjelmaa, kuten lautapeli-illat. 

Mikäli tapahtumassa on englanninkielisiä osallistujia, osallistujien kannalta oleellinen tieto – kuten aikataulu- tai erikoisruokavaliotiedot – kerrotaan tapahtumassa myös englanniksi, vaikka itse tapahtuma olisi pääosin suomenkielinen.

4.2.1. Sitsit

Mikäli killan sitseillä on englanninkielisiä osallistujia, tämä tulee ottaa huomioon. Monikielisyyden huomioiminen on tärkeää etenkin lukkaroinnin ja sitsilaulujen valinnan yhteydessä. Englanninkieliset aasinsillat ovat yksi tapa huomioida kaikki osallistujat. Toinen tapa on sisällyttää läsyyn sitsilauluja, jotka ovat joko englanninkielisiä (esim. Jallulujah, Drunken Sailor, My Favourite Drinks…) tai muuten helposti ilman suomen kielen taitoa laulettavia (esim. tunnettuihin melodioihin pohjautuvat laulut kuten Viljaviinaa tai Tähtitunnelmia).

4.3. Killassa toimiminen

Killan toimihenkilöksi tulee pystyä hakeutumaan, vaikka ei puhuisi suomea. Toimihenkilövalintoja tehdessä hakijoita ei tule syrjiä kielitaidon perusteella. Kielitaitoa voidaan kuitenkin käyttää erottelevana tekijänä, jos kielitaito on olennainen osa toimenkuvaa, kuten kääntäjän roolissa. Mikäli killan toimikunnassa on englanninkielisiä ihmisiä, pyrkii kyseinen toimikunta toimimaan lähtökohtaisesti englanniksi. 

Myös raatiin tulee pystyä hakemaan ilman suomen kielen taitoa. On kuitenkin selkeää, että kun raatiin päätyy ensimmäinen englanninkielinen, siirtymässä raadin toimintaan englanniksi kestää jonkin aikaa ja se vaatii erityistä panostamista, esimerkiksi dokumenttien kääntämiseen. Killan hallinnollisen toiminnan pyörittäminen vaatii kuitenkin suomen kielen osaamista killan virallisen kielen ollessa suomi, joten raadin kokoonpanon tulisi olla sellainen, että kyseiset hallinnolliset velvoitteet ovat mahdollista hoitaa suomeksi. Äidinkielestä riippumatta tulee jokaisella olla yhtäläiset mahdollisuudet hakea raatiin.

Tätä voidaan edistää pitämällä huolta, että esimerkiksi viestintä vaaleista tapahtuu suomen lisäksi englanniksi.

5. Killan hallinto

Yhdenvertaisuuden kannalta on tärkeää, että kiltalaiset kokevat heillä olevan mahdollisuus yhdenvertaisesti vaikuttaa killan toimintaan. Raadin toiminnan tulee olla mahdollisimman läpinäkyvää ja tietoa killan hallinnon tekemistä päätöksistä tulee olla helppo seurata. Tähän auttaa vaikuttamismahdollisuuksien esillä pitäminen jatkuvasti ja kannustaminen killan ja raadin kokouksiin osallistumiseen esimerkiksi ajoissa olevalla ja selkeällä tiedotuksella.  

Raadin anonyymin palautelomakkeen helppo löydettävyys ja mainonta on myös tärkeää fuksivuodesta alkaen. Raadin saamat palautteet tulee lähtökohtaisesti käydä raadin kokouksissa läpi, jotta kiltalaiset tietävät, että palautteeseen reagoidaan. Palautetta ei tarvitse käydä läpi raadin kokouksessa, mikäli raati on reagoinut palautteen antajalle aiemmin, tai palaute ei ole asiallinen.

Läpinäkyvyyden kannalta pöytäkirjat ovat myös näkyvillä kaikille kiltalaisille. Tarvittaessa ihmisten yksityisyyden suojaamiseksi kuitenkin joitain kohtia pöytäkirjoista voidaan salata. Raadin jaksamisen puitteissa raadin kokouksista pyritään myös tekemään tiivistelmät Fyysikkokillan Telegram-kanavalle sekä suomeksi että englanniksi.

6. Yhdenvertaisuuden huomioiminen tapahtumissa

6.1 Esteettömyys

Killan tapahtumat järjestetään esteettöminä, elleivät tapahtumapaikan rajoitteet tätä estä – esimerkiksi useat AYY:n kertavuokrattavat tilat eivät ole esteettömiä. Jos esteettömyyteen liittyen on kysymyksiä, näissä kannustetaan olemaan yhteydessä tapahtumanjärjestäjiin, jotka selvittävät voidaanko osallistumista helpottaa jotenkin.

Killan tapahtumissa pyritään ilmoittamaan, jos tapahtumassa on vilkkuvia valoja ja/tai kovia ääniä sekä rajaamaan näitä. Mahdollisuuksien mukaan nämä pyritään rajaamaan tapahtumatilassa/-alueella vain tiettyihin tiloihin.

6.2. Saunatapahtumat

Mikäli tapahtuman järjestämisen kannalta on mielekästä, niin saunatapahtumissa osallistujilta kysellään anonyymisti halukkuutta erilaisiin saunavuoroihin.

Killan tapahtumissa saunassa käytetään lähtökohtaisesti uima-asuja. Saunassa voi käydä alasti, mikäli varmistaa tämän sopivan muille saunojille, tai mikäli tapahtuman järjestäjän kanssa on sovittu erikseen saunavuoroista, joissa uima-asut eivät ole pakollisia. Paljuun ei ole sopivaa mennä alasti killan tapahtumissa.

6.3. Alkoholittomuuden huomioiminen

Killan järjestämiin alkoholillisiin tapahtumiin tulee olla mahdollista osallistua alkoholittomana niin, että kokemus ei ole huonompi kuin alkoholillisilla osallistujilla. Alkoholillisille juomille tulee lähtökohtaisesti olla tarjolla myös alkoholiton vaihtoehto. Jos halutaan järjestää erikseen tapahtuma, jossa ei ole alkoholitonta vaihtoehtoa, asiasta tulee keskustella raadin kanssa.

Alkoholin juomiseen ei tule painostaa millään tavalla. Esimerkiksi ohjelmanumeroita, joissa alkoholin juominen on oleellisena osana eikä alkoholiton osallistuminen ole mahdollista, ei tule järjestää. Myöskään killan järjestämien kisojen palkinnot eivät lähtökohtaisesti ole alkoholillisia, ellei erikseen ole myös yhtä mieluisa alkoholiton palkintovaihtoehto.

7. Sukupuoli ja seksuaalisuus

Killassa kunnioitetaan toisten sukupuoli- ja seksuaali-identiteettejä.  Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluminen ei välttämättä aina näy päällepäin ja toisten identiteettejä ei kannata olettaa. Monille oma identiteetti voi myös olla asia, jota ei uskalla tuoda ilmi.

Sitsien tapauksessa lukkareilla on suuri vastuu, että kaikki tapahtumassa mukana olevat tuntevat olonsa turvalliseksi ja kuuluvaksi osaksi yhteisöä. Sitsilauluja valittaessa on hyvä tarkastella, millainen kuva siinä välittyy eri sukupuolista tai seksuaalisuuksista – mitään sukupuolta ei tule esimerkiksi esineellistää tai asettaa korkeampaan asemaan kuin muita. 

8. Rasismi ja ksenofobia

Rasismi tai ksenofobia ei ole killassa hyväksyttyä, ja jokaisen on hyvä tarkastella omia asenteitaan näihin teemoihin liittyen.

Tapahtumia suunnitellessa on hyvä miettiä, ylläpitääkö tapahtuma esimerkiksi sen teeman kautta, rasistisia tai ksenofobisia stereotypioita. Killan tapahtumissa, kuten leffailloissa ja lukupiireissä, vältetään medioita, jotka ovat itsessään ksenofobisia tai rasistisia – näiden teemojen käsittely on toki OK.

9. Sosioekonominen tausta ja asema

Henkilön sosioekonomisen taustan tai aseman ei tulisi vaikuttaa hänen asemaansa killassa. On tärkeää, että killan toimintaan voi osallistua ilmaiseksi (jäsenmaksua lukuun ottamatta) esimerkiksi ilmaisten tapahtumien kautta. 

Toimikuntien tai raadin jäsenten erilaiset rahatilanteet on hyvä huomoida yhteisten härpäkkeiden tai vaatteiden hankinnassa, sekä virkistyksiä järjestäessä. Toimaripestien, ja etenkin raativuoden, rahallisista kustannuksista on hyvä puhua avoimesti.