Kiltajärjestys

Fyysikkokillan kiltajärjestys on hyväksytty killan kokouksessa 12.9.2022.

Fyysikkokilta ry:n säännöt

1 § Yleistä

Nimi ja kotipaikka

Fyysikkokilta, ruotsiksi Fysikergillet, englanniksi Guild of Physics, on yhdistys, jonka kotipaikka on Espoo. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä killaksi.

Yhdistyksen viralliset kielet

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. Pöytäkirja- ja ilmoituskielenä on suomi.

Tarkoitus

Killan tarkoituksena on

 • yhdistää Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan, matematiikan ja systeemitieteiden sekä Quantum Technology -opintolinjan opiskelijoita;
 • toimia jäsentensä yhdyssiteenä sekä ajaa heidän yleisiä ja yhteisiä, erityisesti opintoihin ja opiskelijaelämään liittyviä etujaan, niin Aalto-yliopiston piirissä kuin ammatillisissa ja muuten opiskeluun liittyvissä yhteisöissä ja säätiöissä;
 • herättää ja ylläpitää harrastuneisuutta ammatillisiin, tieteellisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin; sekä
 • pitää yllä tervettä teekkarihenkeä.
Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta voi

 • järjestää kokouksia, seminaareja, opinto- ja keskustelutilaisuuksia, tutustumiskäyntejä, liikunta- ja kulttuuritapahtumia, kampanjoita, saunailtoja, juhlia ja muita vastaavia tapahtumia;
 • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja;
 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa;
 • osallistua ja vaikuttaa Aalto-yliopiston ja sen ylioppilaskunnan elimissä;
 • pitää yhteyttä ja toimia yhteistyössä Aalto-yliopiston, sen ylioppilaskunnan, alan ammatillisten järjestöjen, alumnijärjestöjen, muiden opiskelijajärjestöjen ja sidosryhmien kanssa;
 • tarjota opintoihin ja opiskelijaelämään liittyviä palveluita ja materiaalia sekä jäsenilleen että muille opiskelijoille;
 • opastaa ja avustaa jäseniään, erityisesti uusia opiskelijoita, heidän perehtyessään Aalto-yliopistoon, opintoihin ja opiskelijaelämään; sekä
 • pyrkiä saavuttamaan tarkoituksensa muita samantapaisia toimintamuotoja harjoittamalla.

Osa tapahtumista voidaan järjestää kohdennetusti, kuten esimerkiksi opiskelutilanteen, koetun sukupuolen tai iän perusteella.

Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi kilta voi järjestää huvitilaisuuksia, ja arpajaisia, harrastaa julkaisutoimintaa, tehdä talkootöitä, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä kerätä jäsenmaksuja. Kilta voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta. Kilta voi sijoittaa varallisuuttaan pitkäaikaisen toimintakyvyn turvaamiseksi, mutta ei hankkia taloudellista etua tai ansiota toimintaansa osallistuville jäsenille. Sijoitusomaisuuden tuotot käytetään killan toiminnan ylläpitämiseen sekä tarkoituksen toteuttamiseen.

Killan ilmoitustaulu

Killan ilmoitustaulun sijainnista päättää killan kokous.

2 § Hallitus ja talous

Raati

Killalla on kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus eli raati, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kuusi ja enintään 12 muuta jäsentä eli raatilaista.

Raadin puheenjohtajan tulee olla valintahetkellä killan varsinainen jäsen.

Tilit

Killan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudeksi valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä 1. ja 2. varatoiminnantarkastaja.

Nimenkirjoitus

Killan nimen kirjoittaa raadin puheenjohtaja yksin tai kaksi täysivaltaista raatilaista yhdessä. Raati voi lisäksi antaa kiltalaisille ja killan toimihenkilöille henkilökohtaisen oikeuden kirjoittaa killan nimi joko yksin tai yhdessä toisen kanssa.

3 § Jäsenet

Kiltalaiset

Killan jäseniä, kiltalaisia, ovat varsinaiset, ortogonaali-, kannatus- ja kunniajäsenet. Kiltalaiset käyttävät päätösvaltaansa killan kokouksissa.

Jäsenkelpoisuus

Jäsenten tulee olla luonnollisia henkilöitä, poislukien kannatusjäsenet, joiksi voidaan hyväksyä oikeushenkilöitä. Varsinaisten jäsenten tulee olla AYY:n jäseniä, ortogonaalijäsenten kiinnostuneita killan toiminnasta sekä kannatusjäsenten halukkaita tukemaan kiltaa. Kunniajäsenen tulee olla killan toiminnassa erityisesti ansioitunut tai muuten merkittävästi edistänyt killan pyrkimyksiä. Varsinaista jäsentä ei voida hyväksyä kunniajäseneksi.

Jäseneksi hyväksyminen

Kiltalaiseksi hyväksymisestä päättää raati, poislukien kunniajäseneksi hyväksyminen, josta päättää killan kokous viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä annetuista äänistä.

Jäsentiedot

Kiltalaiset ovat velvollisia ilmoittamaan viipymättä raadille killan tarvitsemien tietojensa muuttumisesta. Tarvittavia tietoja ovat täydellinen nimi, kotikunta, sähköpostiosoite sekä jäsenyys AYY:ssä.

Jäsenmaksut

Kiltalaisten on maksettava jäsenmaksu kerran Aalto-yliopiston lukuvuodessa. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksuja. Kiltalainen voidaan katsoa eronneeksi, jos hän on laiminlyönyt erääntyneen jäsenmaksunsa kahden kuukauden ajan. Jäsenmaksuista päättää killan kokous kaikkien jäsenryhmien osalta erikseen.

4 § Erottaminen, varoitus ja osallistumiskielto

Erottaminen

Raati voi erottaa kiltalaisen mikäli hän

 • ei täytä jäsenyysehtoja,
 • on toiminut killan tarkoituksen, tavoitteiden tai päätösten vastaisesti,
 • on käyttäytynyt killan piirissä häiritsevästi tai sopimattomasti taikka
 • aiheuttanut toiminnallaan haittaa tai vahinkoa killalle, killan maineelle tai muille kiltalaisille.
Varoitus ja osallistumiskielto

Edellä mainituista rikkeistä raati voi antaa kiltalaiselle myös varoituksen tai enintään puolen vuoden mittaisen kiellon osallistua killan toimintaan. Osallistumiskielto voi koskea kaikkea muuta toimintaa paitsi killan kokouksia, ja se astuu voimaan välittömästi.

Sisäinen muutoksenhaku

Erottaminen, varoitus ja osallistumiskielto voidaan saattaa killan kokouksen ratkaistavaksi rangaistuksen kohteena olevan ja viiden muun äänioikeutetun kiltalaisen yhteisestä vaatimuksesta. Vaatimus on esitettävä kirjallisesti neljän viikon kuluessa siitä, kun raati on julkistanut päätöksensä. Vaatimusta ei voi esittää, mikäli rangaistava ei ole jäsenkelpoinen tai on laiminlyönyt jäsenmaksunsa.

Tasaäänet

Jos erottamisesta, eronneeksi katsomisesta, varoituksesta tai osallistumiskiellosta äänestettäessä menevät annetut äänet tasan, päätökseksi tulee lievempi vaihtoehto.

5 § Killan kokoukset

Koollekutsuminen

Killan kokouksen kutsuu koolle killan raati ilmoittamalla siitä killan ilmoitustaululla vähintään viikkoa ennen kokousta. Kokousten koollekutsumisesta tulee ilmoittaa myös sähköpostitse sekä killan www-sivuilla.

Päätösvaltaisuus

Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.

Vaalitapa

Vaalitapana on siirtoäänivaali. Vaalijärjestyksestä määrätään tarkemmin kokousohjesäännössä.

Vuosi- ja vaalikokous

Killan vuosikokous pidetään aikaisintaan tammikuun ja viimeistään maaliskuun 15. päivänä.
Vaalikokous pidetään aikaisintaan lokakuun ja viimeistään joulukuun 15. päivänä.

Käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Kokous voi myös ottaa käsiteltäväkseen asian, jonka kokous julistaa kiireelliseksi viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä. 

Käsiteltäessä killan sääntöjen tai ohjesääntöjen muuttamista, vaalitapaa ja -järjestystä, hallituksen tai sen jäsenen taikka toiminnantarkastajan valitsemista tai erottamista, tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä, kunniajäseneksi hyväksymistä, ansiomerkin myöntämistä, oltermannin valintaa, killan purkamista tai muuta yhdistyslain 23 §:ssä mainittua asiaa on asiasta mainittava kokouskutsussa.

Vuosikokouksessa käsitellään ainakin

 • tilinpäätöksen, vuosikertomuksen, toiminnantarkastuskertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely;
 • tilinpäätöksen vahvistaminen;
 • vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille;
 • toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle; sekä
 • jäsenmaksujen suuruus ja eräpäivä.

Vaalikokouksessa käsitellään ainakin

 • raatilaisten tehtävänjako pääpiirteittäin, vähintään niin että talous- ja sihteeriasiat tulevat katettua;
 • raatilaisten valinta tehtävittäin;
 • toiminnantarkastajien sekä 1. ja 2. varatoiminnantarkastajan valinta.
Ääni-, puhe- ja läsnäolo-oikeus

Äänioikeus killan kokouksissa on vain varsinaisilla jäsenillä.
Puhe- ja läsnäolo-oikeus on kaikilla killan jäsenillä.
Killan kokous voi myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden myös muille kuin killan jäsenille.

Aloiteoikeus

Vähintään kymmenesosalla (1/10) killan varsinaisista jäsenistä tai vähintään kahdellakymmenellä varsinaisella jäsenellä on oikeus saada vaatimansa asia killan kokouksessa käsiteltäväksi.

Käsittelyajat

Milloin kiltalaisilla on oikeus saada vaatimansa asia killan kokouksessa käsiteltäväksi, se tulee käsitellä kokouksessa viipymättä, viimeistään kuuden viikon kuluttua kirjallisen vaatimuksen jättämisestä.

Kiltajärjestys

Killan toiminnassa noudatetaan kiltajärjestystä, joka sisältää killan säännöt ja ohjesäännöt. Näitä voidaan muuttaa vain mikäli kokouskutsussa on mainittu niiden muuttamisesta.

Killan sääntöjen muuttaminen ja killan purkaminen

Sääntöjen muuttamista ja killan purkamista koskevissa asioissa vaaditaan päätöksen syntymiseksi, että esitys on hyväksytty kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä, muuttumattomana kahdessa peräkkäisessä killan kokouksessa, siten että kokousten väli on sääntöasiassa vähintään kaksi ja purkamisasiassa vähintään neljä viikkoa, mutta enintään kolme kuukautta.

Ohjesäännöt ja niiden muuttaminen

Killan sääntöjä täydentävillä ohjesäännöillä voidaan antaa täsmentäviä määräyksiä raadin toiminnasta, toimikunnista ja niiden tehtävistä ja muista yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeinä pidettävistä asioista.

Ohjesääntöjen muuttamista ja lisäämistä koskevissa asioissa vaaditaan päätöksen syntymiseksi, että esitys on hyväksytty killan kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Killan purkautuminen

Killan purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi siirtyvät sen varat Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) käytettäväksi killan tarkoituksen mukaisesti, tai sen ollessa mahdotonta ylioppilaskunnan toiminnan tukemiseen.

Sääntömuutoksen ja purkautumispäätöksen voimaantulosta

Sääntömuutos tai purkautumispäätös tulee voimaan, kun se on merkitty yhdistysrekisteriin.

Säännöissä  määräämättömistä asioista

Asioissa, joista näissä säännöissä ei erikseen määrätä, noudatetaan yhdistyslakia.