Kiltajärjestys

Toimijaohjesääntö

Kilta on toiminnallisesti jaettu raatiin, jaoksiin, toimihenkilöihin ja toimikuntiin. Jaosten toimintaan voi osallistua jokainen kiltalainen, samoin toimikunnan toimintaan, ellei tätä asetettaessa ole päätetty toisin.

1 § Raati

Killan asioita hoitaa raati puheenjohtajansa johdolla. Raadin varapuheenjohtaja hoitaa raadin puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt tai esteellinen.
Raati on päätösvaltainen, kun asian käsittelyyn osallistuu yli puolet raatilaisista, mutta myös silloin kun käsittelyyn osallistuu puheenjohtajan tai hänen tehtäviään hoitavan varapuheenjohtajan johdolla tasan puolet raatilaisista.
Raatilaisten pääpiirteittäisestä tehtävänjaosta päättää killan kokous ennen vaalia. Raadin puheenjohtajan ja jäsenet tehtävittäin valitsee killan kokous. Raadin varapuheenjohtajan valitsee raati keskuudestaan.
Raadin tehtäviin kuuluu

 • kutsua killan kokoukset koolle tarpeen vaatiessa;
 • valmistella killan kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset;
 • laatia ehdotus killan toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, vuosikertomukseksi ja tilinpäätökseksi;
 • hoitaa killan taloutta ja omaisuutta;
 • ylläpitää killan jäsenrekisteriä;
 • huolehtia killan omaisuudesta;
 • kehittää killan toimintaa vastaamaan jäsenistön tarpeita;
 • huolehtia jaosten toimivuudesta;
 • toimikuntien perustaminen ja valvonta;
 • toimihenkilöiden valinta ja toiminnan valvonta; sekä
 • edustaa kiltaa.

2 § Jaosten yleiset tehtävät

Kaikkien jaosten tehtäviin kuuluu omalla vastuualueellaan

 • pitää yhteyttä ja seurata asioiden käsittelyä ja kehittämistä Aalto-yliopistossa ja Aalto-yhteisössä;
 • osallistua AYY:n elimien toimintaan ja edustaa muutenkin kiltaa;
 • tehdä suunnitelmia ja ehdotuksia killan toiminnan kehittämiseksi; sekä
 • suunnitella ja järjestää killan tilaisuudet.

3 § Jaokset

Infojaos vastaa killan tiedotustoiminnasta ja sen tehtäviin kuuluu

 • julkaista killan lehteä;
 • huolehtia killan päätösten julkituomisesta;
 • ylläpitää killan www-sivuja ja postituslistoja;
 • tiedottaa killan tapahtumista kiltalaisille ja tiedotusvälineille; sekä
 • ylläpitää killan tietokoneita.

Fuksijaos vastaa killan fuksitoiminnasta ja sen tehtäviin kuuluu

 • huolehtia fuksien tutustuttamisesta Aalto-yliopistoon sekä killan ja AYY:n toimintaan opastaen heitä erityisesti opintojen alkuvaiheessa käytännön toimissa yhdessä AYY:n ja Aalto-yliopiston kanssa; sekä
 • kasvattaa fuksit ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana kunnon teekkareiksi ja kelvollisiksi kantamaan teekkarilakkia.

Opintojaos vastaa killan opintoasioista ja sen tehtäviin kuuluu

 • muotoilla killan opintopolitiikkaa;
 • tarkkailla opintoasioissa vallitsevia epäkohtia ja laatia korjausehdotuksia niihin;
 • tarkkailla tutkinnon, opetuksen sisällön sekä opetusmenetelmien kehitystä teknillisen fysiikan ja matematiikan opinnoissa;
 • killan opiskelijatutoreiden toiminnan koordinointi; sekä
 • tarjota kiltalaisille opintoja tukevia palveluita.

Ulkojaos vastaa killan suhteista ulkopuolisiin ja sen tehtäviin kuuluu

 • hoitaa killan suhteita muihin järjestöihin ja yhteisöihin AYY:n ulkopuolella niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, esimerkiksi opiskelija- ja kansalaisjärjestöihin, alumnijärjestöihin, ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin, elinkeinoelämään ja ammattiyhdistystoimintaan;
 • suunnitella ja toteuttaa opintoretkiä;
 • osallistua AYY:ssä toimivan ulkomaisten opiskelijoitten viihtyvyydestä vastaavan elimen toimintaan; sekä
 • alumniyhteistyön ylläpito ja kehittäminen.

Sisäjaos vastaa killan vapaa-ajan tilaisuuksista ja sen tehtäviin kuuluu

 • huolehtia killan tilaisuuksien käytännön järjestelyistä;
 • suunnitella ja hoitaa killan kulttuuri- ja liikuntatoimintaa;
 • järjestää erilaisia tilaisuuksia kiltalaisille mielenkiintoisista yhteiskunnallisista ja tieteellisistä kysymyksistä; sekä
 • kiltahuoneen ylläpito.

4§ Toimihenkilöiden ja toimikuntien asettaminen, tehtävä ja vapauttaminen

Toimihenkilöiden valinnasta, toimikuntien asettamisesta, sekä edellämainittujen tehtävistä päättää killan kokous tai raati.
Toimihenkilön erottamisesta, tehtävästä vapauttamisesta ja toimikunnan lakkauttamisesta päättää se elin, joka toimihenkilön tai -kunnan valitsi. Toimihenkilön omasta pyynnöstä raati voi vapauttaa toimihenkilön tehtävästään.

5§ Oltermanni

Oltermanni valitaan opettajakunnan keskuudesta yhteyksien pitämiseksi opettajakuntaan. Oltermanni valitaan määräajaksi, ja hänen toimikautensa pituudeksi suositellaan vähintään kahta vuotta kerrallaan. Oltermannista päättää killan kokous. Oltermannin tunnuksena on oltermannin sauva, joka luovutetaan uudelle oltermannille killan vuosijuhlassa, mikäli mahdollista. Oltermannin sauvan sisällä on killan perustamisasiakirja sekä rekisteröitymispäätös.