Killan asioita hoitaa raati puheenjohtajansa johdolla. Kukin raatilainen on vastuussa omasta osa-alueestaan niin toimihenkilöiden johtajana kuin taloudellisesti. Oman osa-alueensa lisäksi raatilaiset hoitavat paljon killan yhteisiä asioita yhdessä koko raadin kanssa mm. valmistelemalla kokouksia, järjestämällä yhdessä tapahtumia ja edustamalla kiltaa. Raadissa työskentely onkin hyvin pitkälti tiimityötä, jossa joutuu myös itsenäisesti vastaamaan monista omaan raativirkaansa liittyvistä tehtävistä.

Kuten on varmasti selvää, raadissa työskentely on vastuullisempaa ja vie enemmän aikaa kuin toimihenkilötehtävät. Raati kokoustaa pääsääntöisesti viikottain, ja kaikkiin raativirkoihin kuuluu säännöllistä työskentelyä vapaa-ajalla. Raatiin hakevilta edellytetään myös sitoutumista tehtävään koko toimikauden eli kalenterivuoden ajaksi. Työmäärä ei missään raativirassa jakaudu tasaisesti vuoden ympäri, vaan sisältää selvästi sekä intensiivisempiä, että kevyempiä jaksoja.

Tällä sivulla on vuoden 2020 raadin pohjaesitys raadin kokoonpanosta vuodelle 2021. Kokoonpano ei ole välttämättä lopullinen, vaan se päätetään vasta vaalikokouksen ensimmäisessä osassa ennen puheenjohtajan valintaa. Pohjaesityksen lisäksi kiltalaiset voivat kokouksessa esittää muita esityksiä raadin kokoonpanoksi. Tarvittaessa esitysten välillä äänestetään päätösten synnyttämiseksi.

Tällä sivulla on esitetyt kuvaukset kunkin ehdotetun viran sisällöstä. Tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat kuvaukset löytyy täältä.

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja on kaikkien raatilaisten, toimihenkilöiden ja kiltalaisten isä sekä äiti, joka huolehtii siitä että kaikilla olisi mahdollisimman ihanaa killan parissa. Käytännössä tämä hoituu siten, että puheenjohtaja kannustaa ja koordinoi raatilaisiaan, jotka puolestaan toteuttavat asioita ja delogoivat tehtäviä toimihenkilöille. Jotkin käytännön asiat ovat tästä huolimatta puheenjohtajan vastuulla, kuten päävastuu hallintoasioista, kokousten johtaminen ja kutsuminen koolle, sekä yhteistyö korkeakoulun ja muiden ulkoisten tahojen kanssa.

Enimmäkseen puheenjohtajan pitää olla jatkuvasti tietoinen oman raatinsa ja killan liikkeistä: Koska tapahtuu, missä tapahtuu, kuka vastaa mistäkin ja tekee mitäkin. Puheenjohtaja on se viimeinen lukko, joka varmistaa, että rantasaunan avaimet haetaan ennen kello neljää, että siihen raatilistalle tulleeseen mailiin vastataan ja että kiltahuoneella on siistiä. Kaikkea ei voi tehdä itse, mutta kaiken pitää tapahtua.

Puheenjohtajan pitää myös osata tehdä päätöksiä. Vuoden aikana tulee eteen monia ongelmia, joihin ei ole olemassa valmista ratkaisua. Puheenjohtajan pitääkin monesti pohtia oikeudenmukaista ratkaisua yllättäviin ja vaikeisiinkin asioihin. Näitäkään päätöksiä ei kuitenkaan yleensä tarvitse tehdä yksin, vaan kaikkea voi pohtia puheenjohtajan tärkeimmän yhteistyötahon, eli raadin kesken. Puheenjohtajan tehtävä onkin ryhmäyttää raatia, huolehtia siitä, että ihmiset tulevat toimeen keskenään, ja tehdä siinä sivussa yhteisiä hommia siinä missä muutkin raatilaiset. Jos kukaan muu ei hoida, puheenjohtaja hoitaa. Puheenjohtaja myös edustaa raatia niin killan ulkopuoleisille tahoille kuin killan jäsenistöllekin.

Tukena tässä kaikessa ovat ikivanhat ja ikuiset entiset puheenjohtajat sekä ylioppilaskunnassa toimiva erityisasemayhdistysten puheenjohtajien toimikunta Neuvosto, joka toimii tärkeänä vertaistukena ja ideariihenä oman killan asioita hoidellessa.

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja on vuodelle 2020 lanseerattu raativirka, joka nousei raadin kokoonpanoon sihteerin tilalle. Varapuheenjohtajan tehtävänä on valvoa ja kehittää killan toimintaa yhdessä puheenjohtajan kanssa. Varapuheenjohtaja toimii tämän työparina killan hallinnollisten tehtävien hoidossa, ja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt . Varapuheenjohtaja hoitaa sihteerin tehtäviä, eli muun muassa huolehtii pöytäkirjojen laatimisesta raadin ja killan kokouksiss. Varapuheenjohtaja työskentelee puheenjohtajan kanssa vuosittain sovitavan työnjaon mukaisesti.

Varapuheenjohtajan toimenkuvaan kuuluu killan toimihenkilöiden innostaminen, virkistäminen ja kouluttaminen. Hän vastaa, että toimihenkilöt saavat tarvitsemaansa koulutusta ja opastusta killan toimintaan liittyen, ja on vastuussa toimareiden virkistysten järjestämisestä raativuoden aikana. Varapuheenjohtajana voi päästä kehittämään killan toimihenkilöiden tehokkaampaa hyödyntämistä ja sitouttamista entistä voimakkaammin killan toimintaan.

Lisäksi varapuheenjohtaja toimii itsenäisempien projektien vastuutoimihenkilöiden, kuten Fuusiovastaavien ja Fyysikkospeksin tuottajien yhteys- ja vastuuhenkilönä raadin suuntaan. Varapuheenjohtaja on myös päävastuussa toimihenkilöiden rekrytoinnista ja tarvittaessa uusien toimikuntien perustamisesta. Näiden lisäksi varapuheenjohtaja huolehtii raadin varaston eli raatikaapin kunnosta ja sisällöstä, ja on vastuussa siellä olevien tavaroiden lainaamisesta kiltalaisille ja muille niitä tarvitseville.

Varapuheenjohtajan tehtävässä pääsee näkemään kiltatoimintaa hyvin laajalta skaalalta. Rooli edellyttää vahvaa yhteistyökykyä eri toimijoiden kanssa, joten siinä pääsee kehittämään omia delegointi- ja projektinjohtotaitojaan luonnollisessa ympäristössä. Koska kyseessä on uusi raativirka, tehtävien sisältö muotoutuu vahvasti raativuoden aikana, ja vaatii kehittyäkseen oma-aloitteista otetta sekä viranhaltijalta että koko muulta raadilta. Varapuheenjohtaja tulee olemaan myös Fyysikkokillan toinen edustaja AYY:n Teekkarikulttuuritoimikunnassa (TKTMK) hupimestarin lisäksi.

Rahastonhoitaja

Killan rahastonhoitajan vastuulla ovat tehtävän nimen mukaisesti killan rahaliikenne ja talousasiat. Rahastonhoitaja lähettääkin viikoittain laskuja kiltalaisille ja yhteistyötahoille sekä vastaavasti maksaa killan toiminnasta aiheutuvia laskuja. Rahastonhoitaja ylläpitää killan kirjanpitoa, jotta killan rahatilanne on kaikkien tietoa tarvitsevien käytettävissä. Vuoden alussa rahastonhoitaja toimii asiantuntijana tehdessään yhdessä muun raadin kanssa killan talousarvion vuosikokouksessa hyväksyttäväksi. Rahastonhoitaja ei kuitenkaan ole ikinä yksin vastuussa vaikeiden päätöksien tekemisestä, sillä rahankäyttöön liittyvät päätökset tehdään aina yhdessä muun raadin kanssa.

Rahastonhoitajan on oltava jatkuvasti selvillä killan taloustilanteesta ja katsottava muiden raatilaisten perään, jotta talousarviossa hyväksytyissä raameissa pysytään. Rahastonhoitaja joutuu tekemään laajasti yhteistyötä muiden raatilaisten ja toimihenkilöiden kanssa, ja virassa pääseekin tutustumaan kiltatoimintaan lähes kaikilla osa-alueilla. Pääasiassa työ on hyvin itsenäistä, joten työtavat ja -ajat pystyy päättämään hyvin pitkälti itse. Vuoden päätteeksi rahastonhoitaja laatii tilinpäätöksen.

Viestintävastaava

Viestintävastaava kokoaa ja lähettää killan jokaviikkoisen tiedotteen ja vastaa killan sähköisten palveluiden ylläpidosta ja kehittämisestä. Lisäksi hän johtaa suurta ja monimuotoista infojaosta, johon kuuluu graafikoita, valokuvaajia, kiltalehden toimittajia ja killan Tech Support -tiimissä toimivia devaajia. Lisäksi hän on viime kädessä vastuussa killan visuaalisen ilmeen kehittämisestä ja somenäkyvyydestä.

Laaja ja monipuolinen tehtäväkenttä tarjoaa viestintävastaavalle mahdollisuuden päättää itse, minkä osa-alueen toimintaa hän haluaa erityisesti lähteä kehittämään vuoden aikana. Tehtävän rutiininomainen puurtaminen koostuu lähinnä viikkotiedotteen tekemisestä, nettisivujen päivittämisestä ja sekalaisista raatinakeista ja edustamisesta, joten projektimuotoiset kehittämishankkeet korostuvat viestintävastaavan ajankäytössä.

Delegointitaito, itsenäisyys ja oma-aloitteisuus, killan toimijoiden hyvä tunteminen, halu uudistaa ja kyky kommunikoida – yhtä lailla sisäisesti muun raadin ja jaoksen toimihenkilöiden suuntaan kuin ulospäin kaikille killan jäsenille – ovat viestintävastaavan hyveitä. Samoin kiinnostus nettisivuja yms. teknologioita kohtaa on hyväksi. Viestintävastaava voi hoitaa kaikki tehtävänsä läppäriltään milloin hänelle parhaiten sopii ja itse valita, mitä asioita lähtee uudistamaan vuoden aikana. Tämä tekee tehtävästä yhden chilleimmistä ja toisaalta eniten itsensä näköiseksi kustomoitavissa olevista raativiroista.

Yrityssuhdevastaava

Yrityssuhdevastaavan vastuulla on nimensä mukaisesti killan yrityssuhteet ja niiden kehittäminen. Käytännössä tämä tarkoittaa yritysvierailuiden järjestämistä, uramahdollisuuksista tiedottamista sekä varainhankintaa sponsorirahojen muodossa.

Yrityssuhdevastaavan tehtäviin kuuluu sponsorisuhteiden ja partneriverkoston ylläpitämisen lisäksi kiltalaisia kiinnostavien yritysvierailuiden eli excursioiden järjestäminen. Lyhyemmät excut ovat päivän tai illan mittaisia, ja suuntautuvat yleensä kiltalaisia kiinnostavien yritysten vieraiksi pääkaupunkiseudulle. Otaniemen ulkopuolelle suuntautuvia excursioita ovat puolipitkä tai pitkä joko kotimaahan tai ulkomaille. Sekä pidempien että lyhyempien excujen järjestämisessä yrityssuhdevastaavan apuna toimii killan excursiomestari. Excujen lisäksi yrityssuhdevastaava hoitaa myös muiden uratapahtumien kuten urapajan järjestelyt, sekä lähettää uratiedotteita FK ura -sähköpostilistalle sekä muihin killan tiedotuskanaviin.

Yrityssuhdevastaavan tehtävä tarjoaa kenelle tahansa kiltalaiselle erinomaisen kanavan luoda tärkeitä suhteita kiltalaisia työllistäviin yrityksiin sekä oivalliset mahdollisuudet harjoittaa omia myynti- ja neuvottelutaitojaan.

KV-vastaava

Kv-vastaava vastaa killan kansainvälisyysasioista, järjestää excursioita Otaniemen ulkopuolelle ja ylläpitää killan ulkosuhteita eli koordinoi yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa sekä Otaniemessä että sen ulkopuolella. Kv-vastaava pitää huolen, että uudet vaihto- ja maisteriopiskelijat saavat tietoa killan tapahtumista ja tuntevat olonsa tervetulleiksi killan toimintaan. Lisäksi kv-vastaava rekrytoi keväälle ja syksylle kv-ISOja, joiden kanssa hän auttaa kansainvälisiä opiskelijoita myös käytännön asioiden kanssa näiden saapuessa Suomeen. Fuksikapteenin tapaan, kv-vastaava jatkaa toimintaansa raativiran päätyttyä killan toimihenkilönä tukien uutta kv-vastaavaa ja jatkaen toimikuntatyötään.

Kv-vastaava kuuluu vi(r)kansa puolesta AYY:n Teekkarijaoston alaisuudessa olevaan kansainvälisyystoimikuntaan eli KvTMK:hon, joka järjestää kansainvälisyyshenkisiä teekkarikulttuuritapahtumia koko Aallolle. Kv-vastaava tekee myös tiivistä yhteistyötä muiden SCI:n kv-vastaavien kanssa opiskelijoiden vastaanottoon liittyen.

Myös IntegraatioFestien osallistumisen järjestelyt ja yhteyshenkilönä toimiminen kuuluvat kv-vastaavalle. Hän vastaa lisäksi yhteistyöstä Fyysikkoalumnin kanssa, ja kehittää heidän kanssa yhdessä killan alumni -ja mentorointitoimintaa.

Opintovastaava

Opintovastaava johtaa killan edunvalvontaa yliopiston hallinnollisissa elimissä sekä koordinoi opiskelijatutorien ja opintojaoksen toimintaa. Opintojaos on varsin kompaktin kokoinen ja ainut toimikunta onkin abitoimikunta, joka markkinoi TFM-opintolinjaa lukiolaisille. Lisäksi opintoadjutantti toimii opintovastaavan oikeana kätenä ja edellisen vuoden opintovastaava hoitaa fuksien opiskelijatutorointia kevään loppuun asti tutorpaimenena.

Suurin osa opintovastaavan ajasta kuluu yliopiston hallinnollisiin kokouksiin osallistumisesta pääasiassa perustieteiden korkeakoulun alla, jossa hänen tärkein tehtävä on tuoda esiin opiskelijoiden näkökulmaa. Opiskelijoiden ja yliopiston henkilökunnan näkökulma opintoasioihin ei ole aina yhteneväinen, joten on arvokasta molemmille osapuolille, että opiskelijat ovat mukana keskustelussa. TFM-linjan omilla laitoksilla on aitoa halua kehittää opetustaan ja opiskelijoiden mielipiteitä kyllä kuunnellaan ja arvostetaan. Kokouksissa saa myös kuulla kaikenlaisista mielenkiintoisista projekteista, joita yliopisto puuhailee, sekä nähdä millaista elämä on korkeakoulun norsunluutorneissa.

Opintovastaavan tehtävänä on edustaa muita opiskelijoita, ja hänen tuleekin olla tiiviisti yhteyksissä kiltalaisten kanssa. Killan jäsenistöstä löytyy laaja kirjo erilaisia ihmisiä, joten mielipiteitä löytyy usein laidasta toiseen. Opintovastaavan tehtävänä on muodostaa jonkinlainen yhtenäinen kanta siitä, mitä opiskelijat haluavat viestiä yliopistolle. Opintovastaava on myös tärkein lenkki tiedonvälityksessä yliopistolta tavallisille kiltalaisille, sillä tieto yliopistolla tehtävistä päätöksistä ei helposti välity tavallisille opiskelijoille.

Opintovastaavan rooli vaatii omalla tavallaan diplomaattisuutta. Moniin ongelmiin ei usein löydy helppoja ratkaisuja ja eri osapuolet saattavat haluta vastakkaisia asioita. Tästä johtuen opintovastaavalta on hyvä löytyä neuvottelutaitoja, pelisilmää keskusteluissa sekä valmiutta tyytyä kompromisseihin. Myös selkeä käsitys omasta kannastaan sekä kyky artikuloida se vakuuttavasti kokouksissa auttaa saavuttamaan omat tavoitteensa.

Hupimestari

Hupimestari vastaa johtamansa Hottiksen (Hyvän olon -toimikunta) kanssa suuresta osasta killan järjestämää vapaa-ajantoimintaa. Hottis ja hupimestari ovat vastuussa kiltalaisten hyvinvointia tukevien tapahtumien järjestämisestä. Näitä ovat esimerkiksi saunaillat, leffaillat ja erilaiset kiltahuonetapahtumat. Lisäksi hupimestari pyrkii yhdessä hupikisällien kanssa ideoimaan erilaisia tempauksia, jotka kannustavat kiltalaisia liikkumaan ja huolehtimaan jaksamisestaan opiskeluiden rinnalla. Toimikunnan vetäjänä hupimestari pääsee käyttämään ja kehittämään taitojaan ryhmänjohtajana ja vastuun jakajana.

Hottiksen lisäksi hupimestari koordinoi myös killan kulttuuri- ja urheilutarjontaa apunaan liikunta- ja kulttuurivastaavat. Hupimestarin toimenkuvaan kuuluu lisäksi kiltiksen viihtyisyyden kehittäminen ja siitä huolehtiminen. Tässä hänellä on apunaan kiltisvastaavat ja kiltistoimikunta. Heidän vastuullaan on, että kiltahuone pysyy kunnossa ja kiltalaisilla on virvokkeita saatavilla. Lisäksi he vastaavat kiltahuoneen pitkäjänteisemmästä viihtyvyyden kehittämisestä.

Kaiken kaikkiaan hupimestarin virka vaatii spontaaniutta, uusia ideoita sekä kykyä saada muutkin innostumaan ja ideoimaan. Raadissa hupimestarin rooli tarjoaa laajat mahdollisuudet tehdä vuodestaan oman näköisensä niin tapahtumien kuin muidenkin tehtävien näkökulmasta. Raativirkansa puolesta hupimestari on mukana myös Hyvinvointitoimikunnassa eli HvTMK:ssa, joka lähinnä virkistäytyy yhdessä ja auttelee mahdollisesti myös AYY:n ja Teekkarijaoston tapahtumissa.

IE (2 kpl)

HUOMIO: IE:n virkaan hakeminen on mahdollista parina tai yksittäin. Mikäli kaikki hakijat ovat pareja, vaalikokouksessa voidaan äänestää myös suoraan pareja. Jos virkaan on myös yksittäisiä hakijoita, äänestäminen suoritetaan yksilövaalina. Lopullisesti äänestystavasta päättää vaalikokous.

*********************

Isäntä ja emäntä eli tuttavallisemmin IE ovat päävastuussa Fyysikkokillan tapahtumien järjestämisestä. Nämä kaksi ässää pääsevät olemaan varsinaisia moniosaajia vuoden aikana, sillä IE:n hommana ei todellakaan ole pelkkää ruuanlaittoa, vaan myös tapahtumien suunnittelua aikatauluja ja budjettia myöten, koristelua, roudausta, kommunikointia moneen eri suuntaan, varastojen hoitoa, toimikunnan vetämistä ja paljon paljon muuta. Ei ole olemassa mitään valmista työnjakoa, jota IE:n pitäisi noudattaa, vaan tehtävien jakaminen on hyvin vapaasti valittavissa sen mukaan, mitkä omat vahvuudet ovat. Tehtäväkenttä on todellakin niin monipuolinen, että omaa luovuutta kannattaa käyttää työnjaon lisäksi myös tapahtumatarjonnan ja muiden asioiden suunnittelussa.

IE:n iskuryhmä eli sisis koostuu hovimestareista ja toimii raadin ohella IE:n oikeana kätenä. Hovimestarit ovat kiltamme kovimpia luita, jotka oppivat IE:n kanssa yhdessä läpi vuoden tapahtumien järjestämisestä Fyysikkokillassa. Sisis pidetään tiiviinä ja lämpimänä ryhmänä, johon on helppo lähteä mukaan ja jossa on hauskaa tehdä töitä tapahtumien eteen. Sisiksen kanssa virkistäydytään muutaman kerran vuodessa ja tätä tehdään välillä myös muiden kiltojen vastaavien toimijoiden kanssa. Lisäksi IE tekee yhteistyötä erityisesti Maltain ritarikunnan suurmestarin, killan DJ:iden ja lukkariston kanssa.

IE toimii myös AYY:n alaisessa Isännistössä ja Emännistössä, johon kuuluu muiden kiltojen ja ainejärjestöjen IE:t ja joiden kanssa järjestetään vuoden aikana isompia tapahtumia kuten Polin Appro ja Dipolin Appro. Tämän samanhenkisen porukan kesken on yleensä helppoa ja hauskaa hengata, järjestää tapahtumia ja saada vertaistukea työhönsä. AYY:n IE:tä johtaa Teekkarijaoston IE-tirehtööri.

IE:ssä toimiminen on työlästä, mutta myös mielettömän palkitsevaa. IE-vuoden jälkeen tietää paljon enemmän tapahtumien suunnittelusta, ruokien mitoituksesta, budjetista, toimikunnan vetämisestä, aikataulujen tekemisestä ja ties mistä tuhansista muista asioista. Uusia tuttavuuksia ja unohtumattomia hetkiä on myös luvassa mielin määrin.

Fuksikapteeni (2 kpl)

Fuksikapteenien vastuulla on kaikkien killan fuksien kasvattaminen kunnon teekkareiksi. Hommia riittää puolentoista vuoden ajalle, sillä vielä raativuotensa jälkeisen kevään fuksikapteenit jatkavat työtään killan toimihenkilönä FuksiGabrieleina ja saattaa fuksinsa kohti (mahdollisena) Wappuna häämöttävää teekkariutta. Päätehtäviä ovat fuksitapahtumien järjestäminen, fuksien tiedottaminen ja huolehtiminen sekä orientaation suunnitteleminen yhdessä korkeakoulun kanssa. Fuksikapteenit vastaavat ensi vuonna yhdessä sekä teknillisen fysiikan ja matematiikan että Quantum Technologies -kandidaattiohjelman uusista opiskelijoista. Fuksikapteenien on siis otettava huomioon myös kansainvälisten opiskelijoiden tarpeet suunnitellessaan ja toteuttaessaan aktiviteetteja.

Fuksikapteenien oikeana kätenä toimii ISOvastaava, joka huolehtii killan ISOhenkilöiden rekrytoinnista, koulutuksesta sekä toiminnasta. ISOvastaava ja ISOt ovat fuksikapteenien tärkein apu fuksien vastaanottamisessa ja tutustuttamisessa yliopisto-opiskeluun, Otaniemeen ja teekkarikulttuuriin.

Fuksikapteenit ovat myös AYY:n Teekkarijaoston Fuksitoimikunnan jäsen. Fuksitoimikunta organisoi fuksikasvatusta Otaniemessä ja toimii monessa asiassa tärkeänä linkkinä opiskelijoiden ja korkeakoulujen sekä ylioppilaskunnan välillä. Lisäksi sen vastuisiin kuuluu Wapun järjestäminen, mikäli Fuksitoimikuntaa johtava fuksimajuri sellaisen haluaa järjestää.

Tehtävä vaatii paljon aikaa ja motivaatiota, mutta palkintona on pääsy mahdollistamaan uuden teekkarisukupolven syntyminen, välitön palaute sekä syvällinen tutustuminen paitsi teekkarikulttuuriin myös korkeakoulun toimintaan.