Opetuksen johtoryhmän kokous 22.1.

Kaikki halloped- tai opintotoimikuntatoimintaan liittyvä keskustelu, ja erityisesti kokousreferaatit saa lisätä tälle alueelle.
Post Reply
Markus Aapro
Posts: 5
Joined: 28.08.2015 12:28

Opetuksen johtoryhmän kokous 22.1.

Post by Markus Aapro » 27.01.2016 15:34

Vuoden ensimmäisessä opetuksen johtoryhmän kokouksessa käytiin tukevasti asiaa Aallon uuden strategian implementoinnista, tutkintotavoitteista, korkeakoulun valintaperusteista, diplomityön arvostelukriteereistä sekä lukukausimaksuista.

Uusi strategia ja tutkintotavoitteet

Vararehtori Eero Eloranta oli alustamassa keskustelua uudesta strategiasta ja tutkintotavoitteista. Strategian alakohtien implementointia varten on muodostettu toimikuntia esimerkiksi hakukohteiden houkuttelevuuteen, opiskelijoiden hyvinvointiin ja opiskelukykyyn sekä työelämäyhteistyöhön liittyen. Aiemmin hämmennystä herättänyt tavoite työelämän tarpeisiin vastaavasta koulutuksesta implementoidaan ilmeisesti siten, että tulevaisuudessa työharjoittelua yms. voi sisällyttää opintoihin nykyistä enemmän. Strategian muutokset eivät kuitenkaan välttämättä näy opiskelijoiden arjessa lyhyellä aikavälillä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa on tehty nelivuotinen sopimus tutkintotavoitteiden määristä: ministeriön tavoitteena on mm. laskea tutkintojen määrää humanistisilla aloilla ja lisätä niitä teknisillä ja luonnontieteellisillä aloilla. Vuosina 2017-2020 halutaan valmistuvan 245 kanditutkintoa vuodessa, mikä on samaa tasoa kuin aiemmin. Maisteritason tutkintoja sen sijaan halutaan lisätä nykyisestä 273:sta (tulos 2015) 311:een, mahdollisesti jopa 325:een. Tavoitteiden saavuttamisen keinoina mainittiin muun muassa yleiset parannukset "pullonkaulakursseihin" ja korkean työmäärän kursseihin, parempi kurssien aikataulutus sekä hyvinvoinnin ja opiskelijapalveluiden kehittäminen. Tavoitteisiin vaikuttavat myös vanhan tutkinnon mukaisesti opiskelevien ja pian valmistuvien "backlog".

Ohjelmanjohtajien mielestä tutkintotavoitteiden saavuttamiseksi olennaista olisi parantaa opiskelijoiden etenemistä koskevan datan saatavuutta. Esimerkkinä mainittiin korkean työmäärän kurssien identifiointi samassa periodissa olevien kurssien arvosanojen tippumisen perusteella. SCI-projektikurssin työvoima mainittiin mahdollisena tapana saada olennaista analytiikkaa käyttöön, joskin opiskelijatietojen anonymiteettiin liittyvät säännöt voivat estää tämän. Maisterisisäänoton toisen hakuajan käyttöönotto tuli myös puheeksi eurooppalaisten maisteriopiskelijoiden lisäämiseksi.

Valintaperusteet

Korkeakoulun valintaperusteista on tulossa perusteellinen uudistus vuodelle 2018. Ajankohtaisempana asiana mainittiin siirto-opiskelun määrittely uudestaan hakuperusteisiin, nykyisellään vain korkeakoulun sisällä kandiohjelman vaihto määritellään siirto-opiskeluksi. Hakujärjestelmän kehitys on uuden strategian implementoinnin puitteissa tuotantotalouden koulutusohjelman johtajan Mikko Jääskeläisen vastuulla.

Diplomitöiden arvostelukriteerit

Valmistumisaikojen kiristämiseksi on ehdotettu, että jatkossa diplomitöistä ei voi antaa parhaita arvosanoja mikäli työn tekemisessä on kestänyt suosituksia pitempään. Ongelmaksi kuitenkin muodostuu työn aloittamisajankohdan määrittäminen: usein virallinen aihehakemus tehdään työn aloittamisen jälkeen. Keskusteltiin ELECissä käytössä olevasta erillisestä lomakkeesta, jonka opiskelija toimittaa diplomityön valvojalle diplomityön aiheen haun yhteydessä. Tämä kuitenkin koettiin tarpeettomaksi varsinaisen aihehakemuksen rinnalla, toisaalta itse aihehakemuksen funkiota pidettiin kyseenalaisena. Uudet diplomitöiden arvostelukriteerit tullaan kierrättämään koulutusneuvostoissa.

Lukukausimaksut

EUn ulkopuolisilta opiskelijoilta vaaditaan lukukausimaksuja vuodesta 2017 eteenpäin. Suuria tuloja näistä ei ole odotettavissa lähivuosina, joskin monia asioita on pohdittava uusiksi: esimerkiksi opintojen aikataulutus on tehtävä ohjelmien puolesta nykyistä tarkemmin, jotta opiskelijoilla on varmasti mahdollisuus valmistua maisteriohjelmista tavoiteajassa. Myös riittävä kielten opetus on taattava nykyistä paremmin. Apurahajärjestelmät ja lukukausimaksuista saatavien tulojen jako laitoksille ovat vielä työn alla. Toistaiseksi vain Lappeenrannassa on päätetty lukukausimaksujen suuruus (10 000 € vuodessa), minimiksi on asetettu 1500€.

Post Reply